Privacy Statement

Privacy Statement – Hotel de Twee Linden

Hotel de Twee Linden, Zandstraat 100 in Beneden-Leeuwen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken

De Twee Linden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten
- Gezondheid, zoals dieetwensen of rolstoelgebruik

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Indien u zelf gezondheidsgegevens aan ons afgeeft, zoals dieetwensen, allergieën of het gebruik van een rolstoel, zullen wij deze gegevens verwerken in uw reservering. Wij kunnen deze gegevens opslaan voor toekomstige reserveringen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Twee Linden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
De Twee Linden neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Twee Linden) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hotel de Twee Linden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende(categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden

NAW-gegevens Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).

Telefoonnummers Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).

E-mailadressen, Facebook ID's, Twitter ID's etc Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).

Geslacht, geboortedatum, en/of leeftijd Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).

Beroep Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).

Financiële gegevens: rekeningnummers, creditcardnummers Credit card nummer tot maximaal 7 dagen of na succesvolle integratie van de boeking in ons reserveringssysteem, welke als eerste komt. CVC code wordt bewaard tot maximaal 24 uur na boeking of wanneer de boeking wordt bekeken, welke als eerste komt. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Gegevens over iemands gezondheid, zoals dieetwensen Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).

Delen van persoonsgegevens met derden
De Twee Linden deelt uw persoonsgegevens met een enkele derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Twee Linden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Worden door de Twee Linden niet verwerkt of gebruikt.

VERZOEK TOT INZAGE
Zo kan u de gegevens die bij ons bekend zijn opvragen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Twee Linden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit doet u door via onderstaande knop het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Deze kan vervolgens toegestuurd worden via info@detweelinden.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Twee Linden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons